Ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Y (QF-PCR)

Home Ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Y (QF-PCR)

Η ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Υ εξετάζει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες που ανιχνεύονται στην κύηση.

Η εξέταση αυτή δεν αντικαθιστά τον κλασικό καρυότυπο, αλλά μπορεί να συνδυαστεί μαζί του, καθώς προσφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα πληροφορίες σχετικά με τα συχνότερα εμφανιζόμενα σύνδρομα (Down, Patau, Edwards και Turner).

Μέθοδος

PCR  υψηλής πολυπλεξίας για ενίσχυση ειδικών πολυμορφικών δεικτών STR (Short Tandem Repeats) με χρήση IVD-kit και Fragment Analysis στο γενετικό αναλυτή ABI3500.

Υλικό: Αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, προϊόν αποβολής

Σε όλα τα δείγματα πραγματοποιείται έλεγχος μητρικής επιμόλυνσης γι αυτό και είναι απαραίτητο εκτός από το υπό εξέταση δείγμα να αποστέλεται και δείγμα περιφερικού αίματος της εγκύου.

Χρόνος απάντησης: 24-48 ώρες