Όροι Χρήσης

Home Όροι Χρήσης

Γενικά

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες μας.

Η εταιρεία GENESIS GENOMA LAB η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επι της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμ. 302, Τ.Κ. 152 32 (εφ’ εξής η «Εταιρεία») είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) www.genlab.gr (εφ’ εξής “ο Ιστότοπος”).

Η χρήση του Iστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Κάθε επισκέπτης/χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση του. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει τη συγκατάθεση του.

Δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να επικαιροποιεί/τροποποιεί τους όρους χρήσης, καλείται ο επισκέπτης/χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων/επικαιροποιημένων όρων και προϋποθέσεων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).

Συνεπώς, απαγορεύεται, το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί” ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητώς η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη του/χρήση αυτής. Η επίσκεψη/χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη ή χρήση του από τρίτους. Απαγορεύεται ο χρήστης/επισκέπτης να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου. Ακόμα απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, του διασχηματισμού ή της διάταξης της ιστοσελίδας ή η πρόκληση παρεμβολών στη χρήση ή στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή η αλλοίωση του περιεχομένου του.

Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οιουδήποτε τυχόν λογοτύπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των όρων του παρόντος.

Τυχόν υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή κατασκευαστών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Έχει καταβληθεί φιλότιμη προσπάθεια για την έγκυρη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας, ωστόσο το πληροφοριακό περιεχόμενο δεν είναι απαραίτητα ακριβές ή επίκαιρο ενώ ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί τυχόν αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς την προηγούμενη γνώση ή συναίνεση της εταιρείας. Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Γι’αυτό και προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες μας να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επικαιροποιημένο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω αυτής και φέρουν πλήρως την ευθύνη σχετικώς.

Διευκρινίζεται στους χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας ότι: οποιαδήποτε αναφορά στην Ιστοσελίδα μας σε παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, ιατρική συμβουλή ή σύσταση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή σας, παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο μας να είναι πλήρη και αξιόπιστα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της Ιστοσελίδας, της χρήσης της ή της πρόσβασης σε αυτήν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του προληπτικού και τεχνολογικού ελέγχου ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας να παρέχεται αδιάκοπα και χωρίς εμπόδια. Η Εταιρεία ωστόσο δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμα και από αμέλεια, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας, ή καταστεί δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν ή ακόμα εάν εντοπιστούν “ιοί” ή τυχόν άλλα επιβλαβή λογισμικά και τυχόν μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα (γνωστοί ως “hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος Ιστότοπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από τον Ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

“Δεσμοί” (links) Προς Άλλους Ιστότοπους

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος Ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hypperlinksbanners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού ιστότοπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό ιστότοπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία. Επομένως για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών/χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.