Οδηγίες λήψης δειγμάτων

Home Οδηγίες λήψης δειγμάτων

Κυτταρογενετική

Κλασικός καρυότυπος περιφερικού αίματος

Σε σωληνάρια με ηπαρίνη (τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας) λαμβάνονται 6cc αίμα από τον εξεταζόμενο. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο. Το εργαστήριο πρέπει να είναι ενήμερο αν ο εξεταζόμενος λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Κλασικός καρυότυπος αμνιακού υγρού

Συλλογή 15-20 cc αμνιακού υγρού μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου Universal, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο.

Κλασικός καρυότυπος χοριακών λαχνών

Συλλογή χοριακών λαχνών μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με υλικό μεταφοράς*, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο.

*Το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων σωληναρίων.

Κλασικός καρυότυπος προϊόντων αποβολής

Για τα δείγματα παλίνδρομων κυήσεων 1ου τριμήνου, τα δείγματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα σωληνάρια με υλικό μεταφοράς*, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC και πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να συνοδεύονται από περιφερικό αίμα της μητέρας (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA, για την επιβεβαίωση της εμβρυϊκής προέλευσης του υπό εξέταση δείγματος.

Για τα δείγματα 2ου και 3ου τριμήνου, είναι απαραίτητη η βιοψία δέρματος με αποστειρωμένο νυστέρι, από το μπράτσο ή/και τον μηρό του εμβρύου, το οποίο θα μπαίνει σε αποστειρωμένο άδειο σωληνάριο τύπου Universal. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC και πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός 24 ωρών.

*Το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων σωληναρίων.

Μοριακή Γενετική

Προγεννητικές μοριακές αναλύσεις

Αμνιακό υγρό*

Συλλογή 15-20 cc αμνιακού υγρού μέσα σε μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου Universal, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο.

Χοριακές λάχνες*

Συλλογή χοριακών λαχνών μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με υλικό μεταφοράς, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο.

Το σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων σωληναρίων.

*Τα δείγματα που προορίζονται για προγεννητικό έλεγχο θα πρέπει να συνοδεύονται από περιφερικό αίμα της μητέρας (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA, για τον αποκλεισμό μητρικής επιμόλυνσης στο υπό εξέταση δείγμα.

Μεταγεννητικές μοριακές αναλύσεις

Λήψη περιφερικού αίματος (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την αποστολή του στο εργαστήριο (<5 ημέρες).

Μοριακή Μικροβιολογία

Συλλογή τραχηλικού/κολπικού επιχρίσματος ή υλικού ενδομητρίου σε σωληνάριο 2 ml που περιέχει κατάλληλο υγρό μεταφοράς που παρέχεται από το εργαστήριό μας. Τα σωληνάρια με το υγρό μεταφοράς διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Οδηγίες συλλογής: Γράφετε το ονοματεπώνυμο της εξεταζόμενης στο σωληνάριο συλλογής. Συλλέγετε το τραχηλικό επίχρισμα και τοποθετείτε το βουρτσάκι στο σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς. Κόβετε το στυλεό στο ύψος του σωληναρίου με καθαρό ψαλίδι και πιέζετε το καπάκι για να κλείσει καλά (το βουρτσάκι θα λυγίσει λίγο)

Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και πρέπει να παραληφθεί από το εργαστήριο μέσα σε 24-48 ώρες από τη λήψη του. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  1. Τα δείγματα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από το παραπεμπτικό του Εργαστηρίου και τη δήλωση συναίνεσης, πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.
  2. Το κάθε σωληνάριο δειγματοληψίας πρέπει να είναι καλά κλεισμένο και κατάλληλα συσκευασμένο, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν διαρροή και επιμόλυνση του περιβάλλοντος. Προτεινόμενοι τρόποι συσκευασίας είναι, ειδικά νάιλον σακουλάκια για τη μεταφορά βιολογικών υλικών ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες ειδικές για την τοποθέτηση και τη μεταφορά βιολογικών υλικών. Τα παραπεμπτικά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα δείγματα (προτείνεται χρήση νάιλον για τη συσκευασία των παραπεμπτικών).
  3. Τα δείγματα περιφερικού αίματος, αμνιακού υγρού, χοριακών λαχνών και προϊόντων αποβολής που προορίζονται για κυτταρογενετική ανάλυση πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός 24-48 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου. Το καλοκαίρι συνιστάται η προσθήκη παγοκύστης, που να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με τα δείγματα, σε κάθε αποστολή. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το εργαστήριο για την παροχή περαιτέρω οδηγιών.
  4. Ειδοποιήστε το Εργαστήριο για επείγοντα δείγματα πριν την αποστολή τους.