Υγρή βιοψία – OncoNext Liquid

Home Μοριακή ογκολογία Υγρή βιοψία – OncoNext Liquid

Η εξέταση OncoNext Liquid™ του ομίλου Genoma έχει σχεδιαστεί για τη μελέτη των σωματικών μεταλλάξεων στο κυκλοφορούν καρκινικό DNA (ctDNA) στο πλάσμα ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου ή ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου.

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Υγρής Βιοψίας, που είναι το πιο καινοτόμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ογκολόγος σήμερα. Η Υγρή Βιοψία είναι μια μη-επεμβατική μέθοδος ανάλυσης του καρκινικού DNA που απομονώνεται από το πλάσμα ασθενών με καρκίνο.

Με τη βοήθεια του OncoNext Liquid™ ο ογκολόγος μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες για την πρόγνωση του ασθενούς, για την απόκριση του στη θεραπεία και για την έγκαιρη πρόβλεψη μιας υποτροπής.

Η Υγρή Βιοψία αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο στην επεμβατική βιοψία καρκινικού ιστού και στην ιστολογική εκτίμηση αυτού, καθώς δεν φέρει πολλούς από τους περιορισμούς των κλασικών μεθόδων.

Δεν υποκαθιστά την αξία της παραδοσιακής βιοψίας, που συνεχίζει να αποτελεί την εξέταση επιλογής για τη διάγνωση του καρκίνου, αλλά παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για το γενετικό προφίλ του όγκου και αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση της νόσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας σε σχέση με τη βιοψία ιστού.

H εξέταση υγρής βιοψίας OncoNext Liquid™ πραγματοποιείται με μια απλή λήψη 8-10ml περιφερικού αίματος.

Η εξέταση OncoNext Liquid™ Monitor είναι κατάλληλη για ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο για την:

Μελέτη του μοριακού προφίλ του όγκου για εξατομικευμένη ιατρική: Το OncoNext Liquid™ Monitor μπορεί να παρέχει στους ιατρούς χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μοριακό προφίλ του όγκου του ασθενούς (παρουσία σωματικών μεταλλάξεων), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Παρακολούθηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία: Όταν ένας ασθενής αρχίζει μια νέα θεραπεία, η εξέταση OncoNext Liquid™ Monitor παρέχει έναν νέο τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, παρακολουθώντας την παρουσία μεταλλάξεων πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ανίχνευση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου ή/και της υποτροπής σε ασθενείς με γνωστές μεταλλάξεις στον πρωτοπαθή όγκο: Σε περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χειρουργική αφαίρεση του όγκου και/ή ο ασθενής έχει μπει σε ύφεση, η ανάλυση του ctDNA σε διαδοχικές χρονικές στιγμές με χρήση του OncoNext Liquid™ Monitor, μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση της υποτροπής ή της προόδου νόσου.

Παρακολούθηση της προόδου της νόσου και της εξέλιξης του όγκου: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ογκολόγοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το OncoNext Liquid™ Monitor για να παρακολουθήσουν τυχόν αλλαγές στη γενετική σύσταση του όγκου (νέες μεταλλάξεις στον όγκο), καθώς αυτές μπορεί να σχετίζονται με ανάπτυξη ευαισθησίας ή ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένα φάρμακα.

Αναγνώριση βέλτιστης θεραπείας: Η εξέταση OncoNext Liquid™ Monitor μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση εναλλακτικής θεραπείας όταν ο ασθενής εμφανίζει ανθεκτικότητα στα συνήθη θεραπευτικά σχήματα.

Παροχή ενός εναλλακτικού τρόπου βιοψίας: Η εξέταση OncoNext Liquid™ Monitor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που η επεμβατική βιοψία είναι αδύνατη ή είναι άγνωστη η πρωτοπαθής μεταστατική εστία ή όταν η ποσότητα του υλικού που είναι διαθέσιμο από τη συμβατική βιοψία είναι ανεπαρκής για μοριακή ανάλυση.

Εύρεση κατάλληλης κλινικής μελέτης: Αυτή είναι μια επιπρόσθετη δυνατότητα του OncoNext Liquid™ Monitor η οποία παρέχει στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες κλινικές μελέτες που είναι κατάλληλες γι’ αυτούς, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου τους.

Τα γονίδια που αναλύονται με το OncoNext Liquid™.

Η εξέταση OncoNext Liquid™

Η εξέταση OncoNext Liquid™ είναι σχεδιασμένη για την ανίχνευση κρίσιμων σωματικών μεταλλάξεων σε 50 γονίδια που συνδέονται με διάφορους τύπους καρκίνου.

Πραγματοποιείται με μια απλή αιμοληψία. Μετά τη συλλογή το δείγμα φυγοκεντρείται για να διαχωριστεί το πλάσμα, που περιέχει το ctDNA, από τα άλλα συστατικά του αίματος. Στη συνέχεια το ctDNA απομονώνεται, ενισχύεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και αναλύεται με την τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς ως προς την παρουσία συγκεκριμένων σωματικών μεταλλάξεων στα επιθυμητά γονίδια.

Τα  γονίδια που αναλύονται επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) και η European Society for Medical Oncology (ESMO). Το πάνελ περιέχει γονίδια και περιοχές γονιδίων που περιλαμβάνουν σημειακές παραλλαγές (SNV) και προσθήκες και ελλείψεις νουκλεοτιδίων (indels) που έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή στην ανάπτυξη όγκων. Ερευνητικές μελέτες και κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι αυτές οι μεταλλάξεις αντικατοπτρίζουν το φορτίο της νόσου, την απόκριση στη θεραπεία, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και την πρόγνωση.

Το OncoNext Liquid™ είναι μια εξέταση υψηλής ευαισθησίας.

Μπορεί να ανιχνεύσει μια σωματική μετάλλαξη στο κυκλοφορούν καρκινικό DNA ακόμη και αν υπάρχει σε πολύ χαμηλό ποσοστό, ≥0,1%.

OncoNext Liquid™ Monitor

περιλαμβάνει 6 πάνελ γονιδίων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις διαφορετικές διαγνωστικές ανάγκες

Πατώντας στην εικόνα μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο της ογκογενετικής, που περιέχει πληροφορίες για την εξέταση OncoNext Liquid™.